3 Lokaler

Logelokal 1921–1940, Storgatan 28                                                    

Fastigheten Storgatan 28, nuvarande Garvargatan 10, köptes 1915 av Lundbergs Läderfabrik. Fastigheten byggdes om och till, och inrymde då kontorslokaler. Fastigheten hade tidigare varit Hotell Svanen.

Karl och Valter Lundberg erbjöd logelokaler på andra våningen med ingång mot Garvarhuset. Ombyggnad till logelokal med tillhörande utrymmen ritades av Byggnadskonsulent Sven Torgersruud och klubbmedlemmarna iordningställde lokalerna samt försåg dem med möblemang och inventarier.

1934 föreslog ExÖM Karl Lundberg att logen skulle betala en särskild hyra för lokalerna. Hyresavtal upprättades och hyran blev 3 500:- kronor/år. Hyreskostnaden skulle utgöra en byggnadsfond som bildades och förvaltades av en förtroendenämnd.

Brödramåltiderna intogs i Samkvämslokal på Stora Hotellet.

Lokalerna var B84 Österskärs logelokal fram till april 1940.

Ordenssal

Bankettsal


Logelokal 1940–2021, Idrottsvägen 1

Redan 1939 hade det visats sig nödvändigt för logen att skaffa en ny lokal och det planerades att bygga en egen fastighet. Då förhållandena var osäkra i samband med krigsutbrottet ansågs det ej lämpligt med nybyggnad av en egen fastighet.

Som en lösning på ett svårt problem, kom ett erbjudande från AB S.P Forsberg att få hyra lokaler i den nyuppförda fastigheten ”Guldnyckeln” Storgatan 1, Valdemarsvik. Logen erbjöds att hyra del av vindsvåningen, till en hyressumma på 2 800:- kronor/år och logen beslutade att teckna hyresavtal med AB S.P Forsberg. Logen fick själva stå för kostnader att färdigställa lokalerna, såsom inredning, dekorationer, målning och elinstallationer.

Inredningsritningar, vägg- och takritningar, samt ritningar till graddekorationer utfördes av arkitekt Lars Kolmodin, Lund.

Entrén till logelokalen var nuvarande ingång till köket, där kom man in i ett kapprum och där fanns även en toalett. I anslutning till kapprummet fanns Recipiendrummet och Samlingsrummet (nuvarande matsal innan lägenheten lades till).

Recipiendrummet var möblerad med soffan som finns i nuvarande kapprum och den var tillverkad av Tingströms Möbelfabrik.

Samlingsrummet (matsal innan lägenheten lades till) var bland annat möblerat med de stoppade soffor, stoppade karmstolar och bord med glasskivor som finns i nuvarande klubbrum och matsal. Möblemanget var tillverkat av Tingströms Möbelfabrik.

Övriga rum var tjänstemannarum, förrum och logesalen.

Tjänstemannarummet var innersta delen av nuvarande klubbrum och hade en ingång till logesalen. Övrig del av klubbrummet, bar, toaletter och kapprum var vindsutrymmen och tillhörde ej logens lokaler.

Logesalen, där taket består av bågformat putsat tak med lampor för stjärnhimmel, stjärnhimmeln bestod av 30 stjärnbilder med 5 olika storlekar på stjärnorna och sammanlagt 227 stjärnor (för närvarande är det drygt 100 stjärnor som lyser).

 

Väggarna är putsade och indelade i målade fält där dörrarna väl smälter in. Mellan tak och väggar finns en ramp fris för el dragningar och belysning. De upphöjda plattformarna på ekgolvet finns tjänstemannapulpeterna som är flyttade från den tidigare logesalen, de målades och försågs med nya fyllningar och dekorationer. Sofforna längs långväggarna var nytillverkade av Tingströms Möbelfabrik. Stolarna kommer från den tidigare logesalen.

Trots de förhållande som rådde ute i världen kunde invigningen ske lördagen den 13 april med drygt hundra närvarande, av Storsiren Ernst Börges. Storsiren biträddes av Storämbetsmännen, HP i lägret nr 2 Vasa, Sven Svensson, ExDSS John Åstrand Linköping, ExHP lägret nr 5 Österled Axel Svensson, ExÖM B25 Orion Carl Balk samt ÖP i lägret nr 5 Österled Sven Torgersruud. Bland inbjudna gäster fanns den nya lokalens skapare, Arkitekt Lars Kolmodin och Ingenjör E Sundblad i egenskap av representant för Skånska Cementgjuteriet som uppfört fastigheten.  Den efterföljande brödramåltiden ägde rum på Stora Hotellet med mycket tal och hyllningar.

 

 

 

Kostnader för att färdigställa logelokalen enligt följande:

Arkitektarvode                                                                                                           1 300:-

Elektriska installationer                                                                                        4 233,60

Målning                                                                                                                            1 953:-

Dekorationer inkl montering                                                                                 6 803,70

Möbler, armaturer till samlingsrum, snickeriarbeten i logesalen och möbelarkitekt                                                                                                               5 871,12

Skyltar                                                                                                                                      38:-

Program för elektriska installationer                                                                     165:-

Diverse                                                                                                                                   417,94

Summa                                                                                                                           20 782,36

 

 

Pengarna togs ur Allmänna fonden och Byggnadsfonden. Arbetet utfördes genom Byggnadskommitténs försorg.

Meningen var att lokalen skulle förses med en ny orgel, men detta skulle få anstå till efter kriget. Den befintliga orgeln, som skänkts av Br Gustaf Karlsson när logen grundades 1921, renoverades. Det ansågs att orgeln skulle tjäna logen i många år framöver.

1941 beslutades att inköpa en ny orgel. Orgeln skulle vara en piporgel på fem stämmor fördelade på två manualer. Orgeln tillverkades och byggdes in på plats av B Hammarberg, Göteborg. Orgeln invigdes den 18 september. Gamla orgeln såldes till Kommunens Mellanskola.

Under våren 1950 iordningställdes ett kök i intilliggande vind. Köket möjliggör servering i egna klubblokalen då tillslutningen inte är all för stor, som fallet i regel är då I och II graderna gives. C J Lundbergs Läderfabrik hade skänkt diskbänk, kokhäll med två plattor och diverse rörmaterial. Ekonomiutskottet hade tillstyrkt övriga kostnader i form av material och arbete. På hösten beslöt logen att Brödramåltiderna vid I och II graderna tills vidare skulle intas i logens klubblokal.

Under 1953 inköptes en fullständig servis i och med att brödramåltiderna serverades i klubbrummet.

Under 1959 utförde logen reparation av stjärnhimmeln och målning av förrum. Reparation av lokaler som ej logen åtagit sig att underhålla utföres av hyresvärden.

Under 1979 presenterades ritningar för om- och utbyggnad av Logens köksutrymmen, vilket skulle möjliggöra tillagning av mat till brödramåltiderna. Kostnader för om- och utbyggnaden var beräknat till ca 20 000 kronor. För att täcka en del av kostnaderna mottogs en penninggåva på 2 000 kronor och Storlogen beviljade ett lån på 10 000 kronor. Ombyggnaden utfördes under 1980.

Under 1987 påbörjade fastighetsägaren en ombyggnad av delar av vindsvåningen till lägenheter och ombyggnad av vår lokal. Lokalen fick en ny entré, (nuvarande), nytt kapprum (nuvarande) och nya toaletter (nuvarande). I nuvarande klubbrum till höger iordningställdes ett kök och i nuvarande bar iordningställdes ett recipiendrum, dit soffan från tidigare recipiend flyttades med. De här utrymmena var tidigare vindsutrymmen. Logens kostnad för ombyggnaden blev 73 026 kronor. Tidigare utrymmen för entré, kapprum, kök, recipiendrum och toalett byggdes om till lägenhet.

Under 1992 gjordes en modernisering av lokalernas ventilations- och värmesystem till en kostnad av 40 000 kronor.

2003 beslutades att tillsätta en referensgrupp för att förhandla hyreskontraktet med hyresvärden. Gruppen skulle även arbeta med att ta fram tänkbara alternativ till befintlig lokal. Alternativ som togs fram var en lokal i Funkishuset, lokal i Sparbankshuset och ev. köpa Axgården. Nytt hyresavtal tecknades för befintliga lokalen, som gällde från maj 2005 till april 2010.

I slutet på 2007 blev intilliggande lägenhet ledig för uthyrning och logen fick tillgång till lägenheten. Hyresavtal med start januari 2008 tecknades med Fogelvik Estate. Ombyggnaden påbörjades under 2008, köksutrustning flyttades till lägenhetens kök, klubbrum utökades med tidigare köksutrymme, recipiendrummet flyttades till lägenhetens sovrum, baren flyttades till tidigare recipiendrum och bankettsalen utökades med lägenhetens vardagsrum.

Bröderna som utförde de omfattande ombyggnadsarbetena var Petri Eskilsson, Kurt Ståhl, Sigvard Nilsson, Karl-Henric Emanuelsson, Alf Öhrman och Lars Sahlin. Bröderna gjorde ett bra och omsorgsfullt arbete. Logen fick större och mer ändamålsenliga lokaler. Kostnaden för ombyggnaden blev 170 000 kronor.

Under 2014 installerades ljudanläggning i Ordenssalen vilket medförde att CM Tekniske medhjälpare nu kunde sköta ljudet från en pulpet i Ordenssalen. Kostnad för dator, mixerbord och tillhörande utrustning blev 48 000 kronor.

Under 2017 förbättrades akustiken i Bankettsalen, Klubbrum och Baren genom montering av ljudabsorbenter i taken och delvis på väggarna. Kostnaden blev 62 000 kronor.

Under 2018 gjordes nya elinstallationer i ordenssalen. Installationerna omfattade el central, kablar, belysning, reglering belysning mm och kostnaden uppgick till 138 000 kronor.

Ordenssalens utformning

ÖM-platsen

 

Klubblokalen med förrum