2.4 10 första åren, 10-årsjubilum

Sedan nu logen börjat sin verksamhet med 44 medlemmar och en kassabehållning av 6,635: 62 kr. har den gått stadigt framåt. Då femårsdagen firades meddelade Br. PS i sin berättelse, att medlemsantalet stigit till 92 och kassabehållningen till 30,931:89 kr. Vid denna minnesskrifts utgivning är medlemsantalet 107 och kassabehållningen 54,807: 72 kr. Ställningen får ju betraktas som lysande. Detta förhållande har emellertid sin grund i den enastående offervillighet, som representanterna inom logen för C. J. Lundbergs Läderfabriks AB. visat genom att under hela denna tioårsperiod upplåta lokal, lyse och värme åt oss utan någon som helst ersättning. Vi begagna nu tillfället och frambära vårt varma tack till Br. ExÖM Karl Lundberg samt bröderna Sven och Nils Lundberg för denna storartade kärleksgåva.

Redan på första sammanträdet beslöts ingå till Storsiren med begäran om befrielse från bestämmelsen att nybildad loge skall sammanträda varje vecka under vintermånaderna samt varannan vecka under sommarmånaderna. Storsiren lämnade härtill omedelbart sitt tillstånd och Logen beslöt att sammanträden skulle hållas första och tredje helgfria torsdagen under månaderna september—maj och första torsdagen under månaderna juni— augusti. Dessa sammanträdesdagar har Logen alltsedan bibehållit. Logens stadgar antogos definitivt på sammanträde den 17 november 1921 och stadfästades av Storsiren den 24 november. Dessa stadgar ha två gånger ändrats i avseende på månadsavgifterna; från 5kr till först 4kr och till för närvarande 3kr, men i övrigt äro de i oförändrat skick gällande. Arbetet inom logen och intresset för densamma har alltifrån början kännetecknats av stor livaktighet. Bröderna hava i stort sett, varit flitiga logebesökare under hela den tillryggalagda tioårsperioden. Särskilt hava högtidslogerna samt jul- och installationslogerna varit livligt besökta, men även vanliga sammanträden hava från brödernas sida ägnats varmt intresse. Efter varje sammanträde med gradgivning har i regel hållits samkväm å den för ändamålet förhyrda lokalen å Stora Hotellet. Dessa samkväm hava präglats av gemytlig och broderlig stämning, som ytterligare förs höjts genom högstämda tal, sång och musik. Ett särskilt tack bör i detta sammanhang riktas till musikkapellet och dess ledare Br. Gustaf Cleve för deras osparda möda, då det gällt att glädja och underhålla bröderna och deras gäster, både vid högtidliga och mera alldagliga tillfällen. Ävenså riktas ett varmt tack till Br ExÖM G. B:son Lagercrantz och Br Emanuel Gustafsson för deras tjänstvillighet, när det gällt solosång. Br Gustafsson har så gott som vid varje gradgivning alltsedan sin egen invigning låtit oss få njuta av sin vackra röst.

Vid firandet av Ordens högtidsdag hava brödernas damer ofta varit inbjudna.

Under de gågna tio åren har Logen Österskär in corpore avlagt besök hos moderlogerna N:o 25 Orion och N:r 19 Louis de Geer, och har även mottagit besök av samma loger samt Logen N:o 44 Sörmland. Dessa sammanträffanden de olika logerna emellan hava varit präglade av synnerlig broderlighet och innerlighet och äro helt visst ett säkert medel att knyta de band fastare, som binda oss samman genom gemensamma strävanden för vår ordens mål.

Logens representanter i Storlogen under tioårsperioden hava varit: From logens instituering tom den 6 maj 1925 Br Fredrik Vilhelm von Schwerin från Logen N:o 19 Louis de Geer, och suppleant för honom Br John Nilsson från Logen N:o 25 Orion. From den 7 maj 1925 till den 5 mars 1930 Br Karl Lundberg och suppleant för honom Br. G. B:son Lagercrantz. Den 6 mars 1930 valdes Br. Valter Lundberg till Storlogerepresentant, men efter hans den 14 mars 1930 timade död förordnades om nytt val och den 17 april 1930 valdes Br Sigfrid Ählman till hans efterträdare i Storlogen med Br Joel Person som suppleant.

Till följande valda ämbetsmän har Logen utdelat exregalier såsom en erkänsla för lång och gagnande tjänstetid:

  1. S. Br Oscar Johansson för fem tjänsteterminer
  2. S. Br Gustaf Cleve för tre tjänsteterminer
  3. S. Br Edvin Kjellgren för tre tjänsteterminer

SkM Br Gustaf Karlsson för tre tjänsteterminer

SkM Br Ernst Milton för fyra tjänsteterminer

I detta sammanhang bör i denna tioårsskrift ägnas ett särskilt tack till vår värderade BB Br Edvard Hansson, som under hela tioårsperioden tjänstgjort på sin post med aldrig svikande intresse och nit. Även vår Karl Hyltén trogne och nitiske O Br Karl Hyltén bör här omnämnas med tacksamhet för sin långvariga, förtjänstfulla ämbetsutövning. Br Hyltén har också med blott två tjänsteterminers undantag uppehållit sin krävande befattning.

På tioårsdagen den 28 maj 1931 komma två bröder att tilldelas veterantecknet, nämligen ExÖM Br Karl Lundberg och ExSkM Br Gustaf Karlsson.

Den 3 mars 1927 bildades understödsföreningarna ”Brödrahjälpen N:o 1 och 2”. Föreningarna hade vid årsskiftet 80 medlemmar och en kassabehållning av 4.185,85 kr. Deras ändamål är att vid medlems död omedelbart kunna ekonomiskt bistå hans närmaste anhöriga. Enligt stadgarna utbetalas 500kr. ur vardera föreningen till avliden medlems anhöriga omedelbart efter dödsfallet. Helt säkert komma dessa föreningar att genom sin praktiska nytta bliva till välsignelse för Logen Österskär. Föreningarnas styrelse utgöres av Brr Sigvard Erlandson ordf. Pontus Carlsson sekr. och Petrus Karlsson kassör samt Fredrik Helén styrelsesuppleant. Styrelsen bringas härigenom Logens varma tack för sitt uppoffrande och välsignelse bringande arbete till brödernas fromma.

Under logens tioåriga tillvaro hava 8 bröder skördats av liemannen. Den första länken som brast i vår brödrakedja var Br. Karl J. L. Engström, en av logens stiftare, som avled den 3 oktober 1923. Vid sin död innehade han posten som ÖM och skulle i år även fått mottaga veterantecknet, om ej den Högste annorlunda bestämt. Han var en hjärtegod och ädel människa, som i mer än vanlig grad omsatte Odds Fellows vackra grundsatser i handling. Hans död kom överraskande och framkallade stor sorg och saknad i brödrakretsen.

Ungefär ett år därefter, nämligen den 23 september 1924, avled Br Anders Hylling. Det förunnades honom icke att i mer än två år tillhöra logen.

Året därefter avled Br Per Magnusson den 12 maj 1925. Han var en glad och vänfast broder, ivrig för skämt och glam i brödrakretsen. Vi bevara honom i ljust minne.

Samma år blott ett par månader därefter skördade liemannen Br Arvid Lidén. Han var en vänsäll, god broder, som tillhörde de stilla i landet.

År 1930 var ett sorgeår för Logen. Icke mindre än tre avledo under loppet av årets tre första månader. Den 7 januari lade Br B. Edv. Olsson sitt trötta huvud till ro. Han var en ivrig ordensmedlem, varmt tilltalad av Odd Fellows vackra grundsatser. I flera år var han tjänsteman i Logen och dessutom under alla år intresserad medlem av Logens musikkapell.

Den 1 mars avled hastigt genom olyckshändelse Br Hjalmar Jonsson. Hans bortgång framkallade bestörtning och sorg bland bröderna.

Icke mer än fjorton dagar därefter fick vår loge åter sorgebud. En av Logens stiftare och förutvarande ÖM Br. Walter Lundberg kallades över livets gräns. Br. Walter Lundberg var till synes av en sträv och kärv natur, men de bröder, som närmare kände honom, visste emellertid, att under den sträva ytan fanns det ett helt annat sinnelag. I hans bröst klappade ett hjärta av guld. Han sträckte gärna och ofta en hjälpsam hand emot dem, som voro i behov därav och bröt gärna en lans för en broder, som lidit någon oförrätt. Då Br. Walter Lundberg den 20 mars 1930 vigdes till griftero, visade också bröderna genom sin osedvanligt stora uppslutning kring hans vilorum och senare på aftonen vid den sorgeloge, som var ägnad till hans minne, hur uppburen som Odd Fellow den avlidne brodern i verkligheten var.

Därefter förskonades vi under 1930 från något ytterligare sorgebud, men år 1931 hade nyss ingått, då åter ett sådant nådde oss. Det var den åttonde länken som brast med Br Otto Enoc Hjelm som invigdes vid logens instituering och genast blev utnämnd till ämbetsman. Han kvarstod på denna post i ett år, varefter han genom avflyttning från orten, ej kunde aktivt delta i ordensarbetet. Hans minne kommer alltid att bevaras av Bröderna i tacksam hågkomt.

          Vi lysa frid över de bortgångna bröderna och bevara dem alla i ljust minne.

Detta var i korthet vår loges ursprung, tillblivelse och verksamhet under de gångna tio åren. Vi blicka tillbaka på de åren i ödmjuk tacksamhet för det verk, om än ringa, som det förunnat oss att utföra i vår älskade Ordens tjänst. Ännu ligger målet för våra strävanden långt i fjärran. Det är emellertid vår fasta tro, att vi genom utövandet av vänskapens, kärlekens och sanningens dygder skola under kommande tider åtminstone ett stycke på väg mot Brödraskapets land