2.3 Instituering

Ovannämnda dag, den 28 maj 1921, infann sig dåvarande Storsiren Br. Vilh. Laurentz åtföljd av D. D. S. S. Br. C. W. Lokrantz och Stormarskalken Br. John Fristedt i ordenslokalen, Storgatan 28, Valdemarsvik, och förs rättade enligt ritualen Logens N:o 84 Österskär instituering och överlämnade logens fribrev upptagande nedanstående bröder som stiftare, nämligen Karl Lundberg, Walter Lundberg, G. B:son Lagercrantz och Karl Forssberg förut tillhörande Logen N:0 19 Louis De Geer, Karl Engström, Gustaf Karlsson, Sigfrid Ählman, Truvid Håkansson, Gustaf Moberg och Edvard Hansson förut tillhörande Logen N:o 25 Orion och C.G Sundius förut tillhörande Logen N:o 53 Wasaborgen. Tjugofyra nya medlemmar invigdes i den nya logen vid detta tillfälle.

.

Tack vare de framstående rituella krafter, som välvilligt ställt sig till förfogande, nämligen Bröderna S. J. Torgersruud, Ludvig Hallberg och Axel Svensson från Logen N:o 40 Östergyllen, kunde såväl invigningsgraden som 3:dje graden givas fullt dramatiskt.

Till logens första ämbetsmän valdes:

Ö.M.Karl Lundberg
U.M.Karl Engström
P.S.Oscar Johansson
F.S.Edvin Kjellgren
Sk.M.Gustaf Karlsson
Till övriga ämbetsmän utnämndes:
K.G. B:son Lagercrantz
B.B.Edvard Hansson
C.M.S.Ählman
Y.V.Karl Karlsson
I.V.Truvid Håkansson
Ö.M.h.m.Walter Lundberg
Ö.M.v.m.Fredrik Helén
C.M.h.m.Joel Person
C.M.v.m.C.G.Sundius
O.Carl Hyltén
U.M.h.m.Karl Forssberg
U.M.v.m.Enoc Hjelm
LogeläkareFredrik Helén

I närvaro av inbjudna damer, församlingens kyrkoherde, Erik Ydén, köpingfullmäktiges vice ordförande, Fabrikören Nils Lindstrand, Hovpredikanten Gustaf Malmberg, V. Ed, samt bröder från olika loger skedde lokalinvigningen följande dag, söndagen den 29 Maj. Storsiren biträddes därvid av D. D. S. S. Br. C. W. Lokrantz och Stormarskalken Br. John Fristedt samt Ex. Ö. M.:a Fredrik Wilhelm von Schwerin och Hj. Bergmark från Logen N:o 19 Louis de Geer och Carl E. Back, J. Victorin och John Salomonsson från Logen N:o 25 Orion. Som härolder fungerade Ex. Ö. M.:a S. Torgersruud, Ludvig Hallberg och Axel Svensson från Logen N:o 40 Östergyllen samt Br. S. Ählman från Logen N:o 84 Österskär. Efter den högtidliga ceremonins avslutande framförde Storsiren sin och Storlogens välgångsönskningar till den nya logen, varefter följde en lång rad av muntliga och telegrafiska hälsningar från när och fjärran. Här nedan återgivna av Hovpredikanten Gustaf Malmberg författade kantat, utfördes under lokalinvigningen och gav ökad glans åt högtidligheten.

1
Kör. Gud har sänkt i mänskolivet
helig andas kraft och ljus.
Detta hopp till seger givet
strålar över jordens grus,
och på oss står kravet skrivet
att nå fram till segerns dag.
Varje ädelt sinne drivet
är av denna helga lag.
2
Duo Skilda vägar genom tiden gå
att höga målet nå.
Oss Odd Fellows, som mot segern trå,
vänskap, kärlek, sanning för oss stå
som den starka ked
vi oss binda med,
där vi gå längs livets väg och led
för att vinna hjärtats rena, djupa frid
i vårt jordeliv och för evig tid.
3
Solo Ned till vår strand, till vår kära dal
vår brödrakedja når.
Med den nyaste länken till bröders tal
oss fast till sammans den slår.
Vänskap lödning är,
kärlek kedjan bär
i sitt väsen, och sannings stål
ger styrka och mod.
Vad som än mot oss stod,
gå vi ödmjukt mot segerns mål.
Vårt Österskär, se ditt altars rund
nu har rests och vigts för Ordens höga mål.
Giv ditt ljus och kraft åt vår högtidsstund,
bliv allt framgent ett ljusets bål!
4
Kör Må vårt hjärta höjas
sist i tack till himlens Gud
och vår vilja böjas
ödmjukt för hans sannings bud.
O, vår Gud välsigna alla
barnen, som Dig fader kalla,
giv oss kraft till strid,
giv oss segerns frid!

Efter högtidlighetens slut samlades man till gemensam middag i Stora Hotellets festligt dekorerade salong, där några timmar förflöto under tal, sång och musik och under en stämning vittnande om stark hänryckning för Odd Fellows vackra idéer. Talens rad öppnades av C. M. Br. S. Ählman, som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna. Omedelbart därefter ägnade Ö. M. Br. Karl Lundberg en innerlig hyllning åt Konung och Fädernesland och uttalade, att det var kärleken till hem och fosterbygd, som givit den nya logen namnet Österskär. Han ägnade också Br. Storsiren och övriga bröder storlogeämbetsmän sitt och Logens tack för allt stöd, som givits åt våra strävanden att förverkliga det länge närda önskemålet om egen loge. Sedan Br. Storsiren tackat härför, erinrade han i ett varmt anförande om Odds Fellowordens rena, höga mål och slutade med en innerlig lyckönskan för Logen Österskär. Flera andra tal höllos vid tillfället. Br. Fredr. Helén talade å Köpingens vägnar, U. M. Br. Karl Engström talade för moderlogerna, Orion och Louis de Geer. Br. Back från Orion svarade att det var med vemodsfull glädje han tog till orda och höjde ett leve för den nya Logen Österskär. Br. G. B:son Lagercrantz framförde ett tack till alla, som medverkat vid båda dagarnas högtidligheter och Br. Joel Person ägnade damerna en hyllning i anslutning till Mors dag. Hovpredikanten Gustaf Malmberg framförde gästernas fack och Br. Gust. Cleve föredrog en versifierad hyllning till den nya Logen av följande lydelse:
Med fagraste grönska naturen oss tjusar och solen sitt guld kastar över vår jord Hör, bäcken den porlar, oss blomdoft berusar Hör, furornas sus. Det är sommar i nord.
Se, glittret på blånande Östersjövågen, Hör, fåglarnas sång upp i sky, invid strand. Snart vinden slår böljor i gulnande rågen, Ja, sommar —Ja, sommar, — det är i vårt land.
Som skyddsposter runt oss stå furklädda bergen, Kring Viken, vårt allt, där vi bygga och bo. Idag som igår svajar blågula färgen För vänskap, för kärlek, för sanning — vår tro.
Vårt Österskär invigt — är loge bland de andra, En ny länk har knutits till Kedjan idag. Vi bröder oss kalla till tusen som vandra I tron på tre länkarnas gyllene lag.
På tro följer gärning, på gärningen striden, ”Att älska sin nästan såsom sitt jag.” På strid följer seger, för segraren friden Att ärofullt stritt för förbrödringens dag.
Den dagen är fjärran — men fjärran är nära, När allt är försonat med Kärlekens band. Naturen då fagraste skruden skall bära Ty sommar städs’ sommar, då blir i vårt land.
Dessa två högtidsdagar efterlämnade hos deltagarna ett angenämt, ljust och varmt minne, som sent skall förblekna.