2.10 Övriga anmärkningsvärda händelser

När Logen bildades år 1921, beslutades att mötesdagarna skulle vara första och tredje helgfria torsdagen i månaden under perioden september till maj och första helgfria torsdagen under perioden juni till augusti.

När Logen bildades 1921 var man 44 medlemmar. På 5-årsdagen hade medlemsantalet stigit till 92, d.v.s. mera än en fördubbling!

Logens ekonomiska ställning förbättrades snabbt då Logemedelemmarna som hade koppling till ägarna till CJ Lundbergs Läderfabrik var mycket generösa och subventionerade allt. Ingen hyra eller el eller värme behövde betalas.

1927-03-27 bildades understödsföreningarna Brödrahjälpen No:1 och 2. Ändamålet med de föreningarna är att vid medlems bortgång lämna ett ekonomiskt stöd till de närmast anhöriga. Beloppet var inledningsvis 500 kr

1933-01-27 besöktes logen av Storsiren B J:son Bergqvist

1934-02-15 föreslog ExÖM Karl Lundberg att logen skulle betala en ”särskild hyra för Logelokalen” och att denna hyresersättning skulle insättas på en byggnadsfond och ville ha förslag från bröderna. Byggnadsfonden bildades 1934-06-07 och förvaltas av en förtroendenämnd

1939 hade det visats sig nödvändigt för logen att skaffa en ny lokal och det planerades att bygga en egen fastighet. Då förhållandena var osäkra i samband med krigsutbrottet ansågs det inte lämpligt med nybyggnad av en egen fastighet. Som en lösning på ett svårt problem, kom ett erbjudande från AB S.P. Forsberg att få hyra lokaler i den nyuppförda fastigheten ”Guldnyckeln” Storgatan 1, Valdemarsvik. Inredningsritningar och ritningar till graddekorationer utfördes av arkitekt Lars Kolmodin, Lund, resultatet blev mycket lyckat.

Trots de förhållande som rådde ute i världen kunde invigningen ske lördagen den 13 april 1940, med drygt hundra närvarande, av Storsiren Ernst Börges.

Meningen var att lokalen skulle förses med en ny orgel, men det skulle få anstå till efter kriget. Den befintliga orgeln, som skänkts av Br Gustaf Karlsson när logen grundades 1921, renoverades. Det ansågs att orgeln skulle tjäna logen i många år framöver.

1941 beslutades ändå att inköpa en ny orgel. Orgeln skulle vara en piporgel på fem stämmor fördelade på två manualer. Orgeln tillverkades och byggdes in på plats av B Hammarberg, Göteborg. Orgeln invigdes den 18 september. Gamla orgeln såldes till Kommunens Mellanskola.

1943 installerades telefon drogs in i Logelokalen.

1945 beslutade Storlogen om ett nytt utskott, Ritualutskottet. Utskottet skulle bestå av minst två ledamöter, nämligen Övermästaren och Ceremonimästaren, men logerna hade rätt att bestämma ytterligare ledamöter. Vår Loge beslutade ett utskott som endast de två obligatoriska skulle ingå.

Den 29 maj 1946 firade logen sitt 25-årsjubileum. Vid jubileumshögtiden i Logesalen deltog 80 Bröder med representanter från storlogen, Läger och inbjudna gäster. Det delades även ut veterantecken till 13 Bröder. I samband med jubileet skänktes 5 000:- kronor till Valdemarsviks köping fullmäktige, varav  3 000:- kronor utgöra en fond vid Samrealskolan och 2 000:- kronor till grundande av en skollovskoloni.

Under år 1946 beslutades att Brödramåltiderna skulle intas klubblokalen och därmed inköptes erforderligt antal bord.

Under 1948 beslutade Logen att högtidsdräkt inte måste bäras vid gradgivning i I:a och II:a graden. Det går bra även med mörk kostym som rekommenderades.

Under 1949 beslutades att Logen efter varje arbetsloge, samt de torsdagar Logen inte har reception, anordna klubbaftnar i Logens sällskapsrum.

Under våren 1950 iordningställdes ett kök i intilliggande vind. Köket möjliggör servering i egna klubblokalen då tillslutningen inte är all för stor, som fallet i regel är då I och II graderna ges. C J Lundbergs Läderfabrik hade skänkt diskbänk, kokhäll med två plattor och diverse rör. Ekonomiutskottet hade tillstyrkt övriga kostnader i form av material och arbete.

Under 1951 började Logen med föredrag mm i klubbrummet. Det första föredraget hölls av Broder Sven Yngwe, som kåserade om sina resor i Tyskland.

I april 1951 hade logen ordnat en musiksoaré i logelokalen, till vilken en stor skara bröder med damer hade infunnit sig. Medverkande var fröken Gunilla Malmberg sång, Broder Lennart Runefors musik, sam Bröderna Erik Grandin, Erik Olsson och Elias Derwinger uppläsning. Efter högtidligheten i logelokalen samlades man till en supé med dans på Stora Hotellet och aftonen förflöt under synnerligen gemytlig stämning.

1956 inköptes ett piano och en tavla av Martin Stenman.

1959 genomfördes en reparation av stjärnhimmeln och målning av förrum. Arbetet utfördes av Logemedlemmarna. Reparation av lokaler som inte Logen åtagit sig att underhålla utföres av hyresvärden.

Under 1963 föreslogs för första gången att medlemsmatrikeln skulle nytryckas varje år. Beslutet blev så småningom att matrikeln nytrycks vartannat år efter Ämbetsmannainstalleringen.

1963-02-20. Genomfördes för första gången ett gemensamt Logemöte med den relativt nyinstituerade Logen 139 Ramunderhäll från Söderköping.

1968-03-07. Logen har låtit tillverka ett sigill som skänktes till Lägret nr 15 Stegeborg. Sigillet är tillverkat av en bildhuggare i Norrköping.

1971-03-19. Brr Erik Olsson och Gösta Sahlin blivit inbjudna att tilldelas 4 grader i Rebeckalogen nr 7 i Norrköping!!

1976-09-23 En anonym givare hade skänk Logen en ny Odd Fellow-flagga.

1980-08-21 Yttertaket till logelokalen läcker. Br ÖM Lars Sahlin och ExÖM åtar sig att tillskriva Hotell AB i ärendet.

Br CM Lars-Åke Carlsson fick uppdrag att utreda presentartikel till Br som fyller 50 år, tidigare tenntallrik kan ersättas. Förslag 23 okt på lampett i massiv mässing tillverkade av Metallslöjden i Gusum  Som kan prydas med logens länkar eller sigill. Beslutades att de tre länkarna skulle pryda lampetten (19 dec), vilket var det billigaste alternativet.

20 nov – förslag att höja logens medlemsavgift från 12,50 kr till 20 kr från 1981. (Avgiften varit oförändrad i 5 år)

1982-12-02 beslutade logen på Br Jahn Johansson förslag att inlösa 3 st Reverser á 3.000 kr + ränta som upptagits i samband med tidigare köksrenovering.

1983-03-24 balloterades 10 st medlemmar (Gunnar Jonsson, Bernt Karlsson, Rune Sandell, Valter Janzon, Gunno Meidler, Inge Gustavsson, Roland Adolfsson, Per Carlsson Peter Åkesson och Ulf Åkesson)  för Invigningsgraden vilket medförde Reception både 14 april och 28 april med 5 st/gång.

1984-03-22  Dörrstoppen till logelokalens ytterdörr är nu installerad genom Br Sigvard Nilssons försorg, så hyresgästerna i trappuppgången ska slippa väckas av dörrslammer när bröderna går hem från logen. Vidare meddelades att pianot blivit stämt efter 25 år.

1985-03-28 Logen har fått ett arkivexemplar av en matrikel från 1948 som troligen är den första tryckta matrikeln över logebröderna

1985-08-01 Lokalerna besiktades efter sommarens vattenläckage och Br Torsten Trysberg utsågs att laga de svåraste skadorna till höstupptakten i september.

1985-09-26 Br CM Hans A Andersson föreslog att en ringklocka till ytterdörren skulle monteras och förslaget bifölls av logen och Br Hans Öberg fick uppdraget att utföra monteringen.

1985-10-09 Förhandling med hyresvärden genomförd av Brr ExÖM Lars Sahlin, ÖM Lars-Åke Carlsson och Bertil Nilsson där man enats om ett 5-årsavtal där hyran höjs från 1.188 kr/mån till 1.583 kr/mån med indexklausul.

1986-11-13 Sammanträde hållits med fastighetsägaren Norrman & Son och Logens representanter. Efter visning av lokalerna och diskussioner framkom att logen får behålla större delen av lokalerna. Köksdelen skulle ersättas i annan del av fastigheten.

Ritningar fanns framme vid logemöte 11 dec för påseende och kommentarer gällande ändring av lokalerna.

På logemötet 19 dec rapporterade Br ÖM om en sammankomst med fastighetsägaren som föreslagit ombyggnad av kök och hall med en ny hyra på 40.000 kr/år + värme.

1987-12-09. På grund av ett mindre brandtillbud i anslutning till ombyggnaden av fastigheten måste Logesammanträdet hållas på restaurang Gyllene Nyckeln.

1989-12-15 Julloge och premiär för logens julbord i egna lokaler och framför allt: julmat tillagad av logens egna köksmästare till stor glädje för de 54 Brr som var närvarande.

1991-12-12 beslutade Logen att upphöra med annonsering i NT om ”kommande logemöte” pga alltför höga annonskostnader.

1991-12-20 Logens nytillverkade ÖM-kedja överlämnades av Broder Lars-Åke Carlsson. Kedjan har finansierats med pengar från klubbkassan.

1993-11-16- -18. Broder Anders Anderssons ordnade en båtresa med Estonia, Stockholm – Tallin t.o.r. för logens Bröder och anhöriga.

1996-12-13 Genomfördes en Julloge med deltagande av operasångare Per Waldheim från logen 106 Tre Kronor som berikade Jullogen med sin sång. 67 bröder närvarande. Broder Billy Stråhlin framförde Tomten av Viktor Rydberg.

1998-04-18 beslutades att alla logens 80-åringar skall uppvaktas.

1998-04-18 beslutades att göra om Övermästarkedjan genom att sätta namnskyltarna på ÖM på en platta.

1998-09-10 Besökte Storsiren Arne Beckman vår loge och informerade om Vision 2004.

2000-06-08 Odd Fellow-kören/Lenas Drängar hade deltagit i ett sångarläger vid Bäckaskogs Slott i Kristianstad

2001-03-08 Beslutades att anskaffa 25 st. standarer, av den bättre kvalitén, att använda som gåva vid besök i andra Loger.

2001-04-26 BB Lars Fogelqvist föreslår att byggandet av scenerna inför de olika graderna dokumenteras genom fotografering för att det ska vara lättare för Bröderna i Ceremoniutskottet att utföra byggandet.

2003-04-24 beslutades om att fortsättningsvis bjuda våra Jubelveteraner på mat och dryck de gånger de deltar i Brödramåltiderna.

2004-01-08 beslutades att inköpa en ny Ordensflagga.

2005-03-10 beslutades att uppvakta Rebeckaföreningen som skall bildas i Valdemarsvik med 500 kr att användas för anskaffning av regalier. Beslutades även att föreningen hyresfritt får disponera 84 Österskärs lokaler intill dess att Loge bildats.

2005-09-22 ÖM Kurt Ståhl överlämnade den budkavle från Logen 127 Kvarnbyn, vi innehaft under en tid, till Logen 139 Ramundershälls ÖM Lennart Frisk.

2006

Vid högtidslogen uppläste StRepr Roland Adolfsson ett brev från Irene Birgersson gällande donation på 25.000 kr från framlidne maken Claes-Allan som skulle blivit veteran detta år om han levat.

30 barn från Sörbyskolan  Valdemarsvik har besökt logelokalen för att i studiesyfte beskåda stjärnhimlen. Barnen fick ligga på golvet under det att logelokalens ljus dämpades och stjärnhimlen uppenbarade sig. En bedrift av de bröder som förevisade lokalen att lyckas med konststycket att få alla att ligga ner samtidigt och att vara tysta.

Julblommor utdelades detta år till bröder som fyllt 70 år

2007

ExÖM Kurt Ståhl rapporterade från januarimöte med hyresvärd Fogelvik Estate att option begärts och beviljats på angränsande lägenhet till logelokalen när den blir ledig, vilket sker 1 december. Från 1 jan 2008 kommer Odd Fellow att kunna disponera lägenheten och den ökade hyreskostnaden beräknades till 60 kr/medlem inkl Rebeckasystrarna.

Lokaler/fastigheter som undersökts till logelokal är:Kyrkoherde-bostaden i Valdemarsvik, Apotekets gamla lokaler, Storgatan 64 – tidigare Polislokal, Båt o Motors lokaler utgår då de ska användas för turism, Bäckadalsskolans tomma lokaler.

Rebeckalogen nr 107 Johanna Lundberg, Valdemarsvik institueras 5 maj och B84 uppvaktar då med en gåva på 10.000 kr.

2008 

Vid ÄI 14 feb var 91 Brr närvarande varav 34 gästande Brr.

28 feb togs beslut att rökning är förbjuden i logens lokaler. Hädanefter får rökning ske utomhus på balkongen.

Ombyggnaden av logelokalen har t.o.m. mars hittills kostat 62.522 kr som tagits från C-A Birgerssons Minnesfond. Ansökan ombyggnadsbidrag har skickats till Storlogen, men beslutet blev avslag. I nov rapporterar DNordf att Birgerssons Minnesfond pengar nästan tagit slut och föreslår att Logen bidrar med resterande för att slutföra ombyggnaden vilket beslutades. Ombyggnadskostnaden  2008 blev 138.565 kr och under 2009 31.137 kr dvs totalt 169.702 kr.

2009 

Beslut togs att en logebroder kan hyra logelokalerna för 400 kr/tillfälle. Lokalerna hyrs ej ut externt.

2010

Vid ÄI 11 feb var 92 Brr närvarande, varav 34 gästande Brr

Beslutades att nya stolar till bankettsalen skall inköpas för ca 8.000 kr.

2011

Årsavgift för fullt betalande medlemmar 1.000 kr/år. Veteraner över 70 år betalar 650 kr/år.

Förslag på ny gåva till logens 50-åringar är en lampett tillverkad av Vallonmässing, Söderköping vilket godkändes.

2012 Vid ÄI 9 feb var 92 bröder närvarande.

Logen beslutade skänka 5.000 kr till R107 Johanna Lundberg som ”födelsedagspresent” på 5-årsdagen.

2013

Beslutades att anskaffa ljudanläggning innehållande hörselslinga, 5 headset, mikrofon och ett mixerbord. Utrustningen kan också användas i bankettsalen. Kostnad för ljudananläggning 44.099 kr och dator 4.438 kr totalt 48.437 kr och från R107 Johanna Lundbergh har 10.000 kr erhållits.

2014 Vid ÄI 9 jan var 88 bröder närvarande

Beslutades att söka serveringstillstånd  för servering av alkoholhaltiga drycker under logekvällarna. Ansökningskostnad 6.600 kr och därefter en årlig tillsynskostnad på 1000 kr. Kursdeltagare blir nuvarande ÖM, UM och DN ordf som ska avlägga prov för serveringstillstånd för B84 under kommande år.

2015

Beslutades att köpa in 50 st stolar till bankettsalen från IKEA, finansierade av klubbkassan.

Serveringstillståndet klart och tillämpas från 2015-12-01 med en broder som är serveringsansvarig vid varje logemöte.

2016 Vid ÄI 14 jan var 78 bröder närvarande

Odd Fellow Broder som fyller 50 år har enligt tradionen uppvaktats med en väggljusstake med gravering av Odd länkarna, Broders namn och datum. Kostnad 800 kr samt tillkommande gravering. Alternativt förslag på 50-årspresent föreslogs Östgötaskål för 500 kr som ej kan graveras. Efter omröstning i logen 24 nov beslutades att välja ljusstaken från Vallonmässing. Inköptes 10 st väggljusstakar för 7.000 kr från Vallonmässing.

2017

Ljudnivån i ”barlokalen” uppmättes till 85dB och samma ljudproblem även i bankettsalen. Br Hans Öhrn meddelade att ett företag från Ydre kan hjälpa oss med ljuddämpande material till väggar och tak. Därefter kan barlokalen kompletteras med draperi och golvmatta. Budget på 50 tkr beslutades. Totalkostnad 61.776 kr

Elen i Ordenssalen har besiktats och blivit utdömd och behöver åtgärdas omgående. Finns mycket kvar av installeringar sedan början av 1940-talet. Uppskattad kostnad 125-175 tkr exklusive stjärnhimmel.

Logen beslutade att ge R107 Johanna Lundberg en gåva på 10.000 kr vid deras 10-årsjubileum.

Ny policy för resor och representation antogs och gäller från 2017-01-01.        Blomma till sjuk broder – 150 kr. Julblommer till broder som fyllt 75 år – 150 kr. Veteraner bjuds på måltid vid Veteranafton, Nyinvigda vid invigningsloge samt STÄM vid ÄI (ämbetsmannainstallering)

Logen beslöt att köpa in en hjärtstartare för 15.000 kr inkl utbildning.

2018 Vid ÄI den 11 jan var 69 bröder närvarande inklusive 24 gästande bröder

Br StRepr Alf Öhrman har skänkt ett bårtäcke till Odd Fellow logen B84 Österskär

Elen i Ordenssalen åtgärdad under sommaren med hjälp av flera Brr och Niklas Östlund och blev klar till vårt första höstmöte i september. Kostnad 137.727 kr till Östlunds El.

Beslutades komplettering av ljudanläggningen med ytterligare 2 mikrofoner av modell ”mygga” samt utbyte av övriga mikrofoner till ”myggor”. Kostnad 12.688 kr.

2019

Odd Fellow-logens årsdag 26 april i år med 200-års jubileum firades tillsammans med Rebeckasystrarna i R107 Johanna Lundberg i logens lokaler, där det bjöds på direktsändning från Storlogens firande i Stockholm med utdelning av stipendier/gåvor på 11,6 mkr för forskning till Diabetes för barn typ 1 och barn med medfödda hjärt- och kärlmissbildningar. I logens bankettsal intogs supé av 58 närvarande bröder och systrar. För att samla in dessa pengar har logens bröder betalat 300 kr/medlem och köpt 200-års nålar för minst 100 kr/st.

Logens sommarmöte/terminsavslutning 13 juni besöktes av 60 bröder, vilket är rekord. Det som lockade lite extra var säkert båtturen med Ellen af Harstena, där vi fick lite mat och en trevlig tur på Valdemarsviken under kvällen i härligt väder och solnedgång. Kvällen avslutades sedan på Myriams Veranda som låg passande till när vi gick av båten. Ett stort Tack till Br Christopher Sörstadius som sponsrade båtturen.