2.1 Bildande av förening m.m.

Intresset för Odd Fellow Orden Som vackra grundsatser hade tidigt slagit rot i vårt lilla samhälle. Redan år 1905 invigdes tre av vår loges stiftare i Odd Fellow Orden,
Grosshandlaren Carl Engström, Disponenten Carl Lundberg och bankdirektören Gustav Karlsson. Sedan intresset vaknat, började så småningom allt fler och fler att sälla sig till skarorna under det vita baneret och de tre betydelsefulla länkarna. Åren 1919 och 1920 kännetecknades av en särskilt stor livsaktivitet i anslutning till orden. Hela skaror av noviser och följeslagande äldre bröder företog då ofta resor till Västervik för att inom logen N:o 25 Orion invigas till Odd Fellows och eller för att vidmakthålla och förkovra redan förut erhållen kännedom om Odd Fellows vackra strävan efter ett hela världen omfattande brödraskap. När nu antalet Odd Fellow bröder i vårt samhälle uppgick till omkring 20-talet, uppstod självfallet tanken att söka bilda en egen loge.
På initiativ av några äldre bröder sammankallades i slutet av mars 1920 ett möte, till vilket även en del personer utom orden som tänktes kunna intressera sig för medlemskap har erhållit inbjudan. Till detta möte hade D.D.S.S.Br. C. W. Lokrantz på uppmaning av initiativtagarna välvilligt infunnit sig och höll ett intressant och belysande föredrag om Odd Fellow ordens historia och mål. Kort efter detta möte den 13 april 1920, ingingo sex av de äldre bröderna i Valdemarsvik, nämligen Karl Lundberg Walter Lundberg, Karl Engström, G. B:son Lagercranz, Gustaf Karlsson och S. Ählman till Storsiren med begäran om tillåtelse att få bilda Odd Fellowklubb, vilket också i skrivelse av den 26 april 1920 beviljades.


Den 25 september 1920 hölls första konstituerande sammanträdet med Odd Felllowklubben, varvid till ordförande utsågs Br. Karl Lundberg, tillvice ordförande Karl Engström till sekreterare Br. Sigge Ählman, till finanssekreterare Br. Gustaf Karlsson och till skattmästare Br. G. B:son Lagercrantz. Samtidigt beslöts att klubben ordinarie sammanträden intill dess annorlunda bestämdes skulle hållas första och tredje torsdagen i varje månad. Kl. sju e.m. å Stora Hotellet. – Att intresset för en snar övergång till loge var stort, visar den omständigheten, att utsikter för lokalfrågans ordnande diskuterades vid det konstituerande sammanträdet. Vid sammanträdet den 16 december 1920 välkomnades medlemmar i klubben fjorton förutvarande Odd Fellow bröder samt sexton recipiender. Dessa senare blevo efter avlagt klubblöfte delgivna Odd Fellowordens grundprinciper enligt en vacker och till talande ritual, som av Ex. Ö.M. Br. Fr. Vilhelm von Schwerin från logen N:o 19 Louis de Geer ställts till klubbens förfogande, och förklarades upptagna som medlemmar i Valdemarsviks Odd Fellow klubb – Lokalfrågan för den blivande logen var även vid detta sammanträde under diskussion. Bröderna Karl och Walter Lundberg hade erbjudit en lokal vid Storgatan 28 i direkt anslutning till C.J. Lundbergs Läderfabriks A.B:s kontor. Ö:M: i logen N:o 40 Östergyllen, Br. S. J. Torgersruud hade tillsammans med Ex. Ö. M. Br. Fr. Vilhelm von Schwerin tagit den erbjudna lokalen i betraktande, och meddelade de vid sammanträdet sina iakttagelser och tankar rörande lokalens omdanande till logelokal. Glädjande nog hade det visat sig att lokalen lämpade sig för ändamålet och att den med tämligen ringa kostnader kunde omdanas ändamålsenligt. Lokalfrågan var sålunda tack vare våra mecenater Bröderna Karl och Valter Lundberg ur världen.
Den 19 maj s. å. var klubbens sista sammanträde, varvid beslöts om dess upplösning och övergång till loge. Klubbens alla till gångar överlämnades som gåva till den blivande
logen. Offervilligheten bland klubbmedlemmarna var storartad. Några av dem bekostade dels lokalens fullständiga iordningställande, dels dess möblering och dels anskaffandet av erfordliga inventarier såsom orgel m.m. Klubben hade nu fyllt sin uppgift och den 28 maj 1921 skedde logeinstitueringen. I det omfattande arbete som måste föregå denna instituering, hade också klubbmedlemmarna flitigt deltagit och främst bör då nämnas Klubbens nitiske ordförande, Br. Karl Lundberg.