5 Understödsföreningen Brödrahjälpen

Den 3 mars 1927 bildades understödsföreningarna ”Brödrahjälpen N:o 1 och 2”. Föreningarna hade vid årsskiftet 80 medlemmar och en kassabehållning av 4,185: 85 kr. Deras ändamål är att vid medlems död omedelbart kunna ekonomiskt bistå hans närmaste anhöriga. Enligt stadgarna utbetalas 500: — kr. ur vardera föreningen till avliden medlems anhöriga omedelbart efter dödsfallet. Helt säkert komma dessa föreningar att genom sin praktiska nytta bliva till välsignelse för Logen Österskär. Föreningarnas styrelse utgöres av Brr. S. Erlandson ordf., Pontus Carlsson sekr. och Petrus Karlsson kassör samt Fredr. Helén styrelsesuppleant. Styrelsen bringas härigenom Logens varma tack för sitt uppoffrande och välsignelse bringande arbete till brödernas fromma.
Understödsföreningen drevs vidare och verksamheten anpassades till gällande lagrum. 1972 fastställde riksdagen en ny lag för understödsföreningar.
År xxxx ansåg medlemmarna att föreningens ekonomi var så god att man kunde höja utbetalningen vid broders bortgång till 3 000 kr.
2010 fastställde en ny lag avseende försäkringsverksamhet som skulle gälla allt från vår enkla understödsförening till multinationella försäkringsbolag. Under ett flertal förlängdes övergångsreglerna och sköts på framtiden. År 2020 fastställde riksdagen tillägg till ett antal lagar som innebar att Brödrahjälpen kunde drivas vidare i nuvarande form efter en anmälan till Finansinspektionen.