5 Understödsföreningen Brödrahjälpen

Den 3 mars 1927 bildades understödsföreningarna ”Brödrahjälpen N:o 1 och 2”. Föreningarna hade vid årsskiftet 80 medlemmar och en kassabehållning av 4,185: 85 kr. Deras ändamål är att vid medlems död omedelbart kunna ekonomiskt bistå hans närmaste anhöriga.

Enligt stadgarna utbetalades 500 kr. ur vardera föreningen till avliden medlems anhöriga omedelbart efter dödsfallet. Helt säkert komma dessa föreningar att genom sin praktiska nytta bliva till välsignelse för Logen Österskär. Föreningarnas styrelse utgöres av Brr. Sigurd Erlandson ordf., Pontus Carlsson sekr. och Petrus Karlsson kassör samt Fredrik Helén styrelsesuppleant. Styrelsen bringas härigenom Logens varma tack för sitt uppoffrande och välsignelse bringande arbete till brödernas fromma.

Understödsföreningen drevs vidare och verksamheten anpassades till gällande lagrum. 1972 fastställde riksdagen en ny lag för understödsföreningar.

I slutet av 1980-talet ansåg medlemmarna att föreningens ekonomi var så god att man kunde höja utbetalningen vid broders bortgång till 3 000 kr.
2010 fastställde en ny lag avseende försäkringsverksamhet som skulle gälla allt från vår enkla understödsförening till multinationella försäkringsbolag. Under ett flertal förlängdes övergångsreglerna och sköts på framtiden. År 2020 fastställde riksdagen tillägg till ett antal lagar som innebar att Brödrahjälpen kunde drivas vidare i nuvarande form efter en anmälan till Finansinspektionen.

När alla förutsättningarna för att driva föreningen vidare förelåg konstaterade styrelsen att de nya reglerna innebar ökade och alltför höga administrativa kostnader, så därför röstade medlemmarna på årsmötet för 2020 (digitalt årsmöte på grund av pandemin) och på en föreningsstämma (digitalt) att föreningen skulle träda i likvidation 2021-04-01.

Under våren och sommaren genomförde likvidatorn Göran Kvist ett omfattande arbete med Finansinspektionen som övervakande myndighet där det framgick att understödsföreningen numera var en försäkringsförening

Medlemmarna (67 st) erhöll återköpsvärdet av sin andel från Brödrahjälpens kapital, beräknat enligt stadgarnas bestämmelser och kunde då skänka valfritt belopp till Österskärsgåvan i B84 Österskär.

Den 4 november 2021 samlades den sista styrelsen, Håkan Hallgren ordf., Christer Jonsson sekr., Sven-Erik Larsson kassör, Petri Eskilsson suppleant samt likvidator Göran Kvist, revisorerna Jerry Eriksson och Anders Strand Gustafsson för avslutning av föreningen.